Stabilizátory

Ide o výrobok spĺňajúci požiadavky zákonov s možnosťou variantného využitia v stavebníctve. Je certifikovaný ako výrobok na použitie pre tvarové úpravy reliéfu krajiny pri rekultivačných prácach a asanáciu odkalísk Elektrárny Opatovice, a. s., pre stavbu tesnení a obvodových hrádzí na skládkach odpadov, pre stavbu protipovodňových hrádzí, stabilizátor pre stavbu pozemných komunikácií, stabilizovaný popolček pre stavbu pozemných komunikácií. Stabilizátor sa dodáva vo vlhkom stave zo zásobníka miešacieho centra priamo do nákladných automobilov.

Certifikáty

  • Certifikáty sú k dispozícii na webových stránkach producenta – Elektrárny Opatovice, a. s., www.eop.cz

T cisternová doprava +420 602 130 088

T sklápacia doprava +420 602 130 078

E info@eophoka.cz